Avizul de amplasament

Electro Branch Grup ca si imputernicit obtine avize de amplasament pentru clienti.

Avizul de amplasament = raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere fața de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea condițiilor de coexistența a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

Emiterea Avizelor de Amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinului nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face in oricare dintre situatiile:

 • realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel;
 • executarea sau extinderea racordurilor la retelele edilitare pentru constructii noi sau existente;
 • realizarea de lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare;
 • realizarea de lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu;
 • amplasarea unor instalatii sau obiecte utilizand ca suport elementele retelei electrice;
 • demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de constructii de sustinere a acestora;
 • executarea altor lucrari de constructii pentru care, conform legii, este obligatorie obtinerea unei autorizatii de construire de la organele abilitate;
 • elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism si regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

 

Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie pentru constructiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrari mentionate mai sus si se afla in una din situatiile in care:

Avizul de amplasament se regaseste in lista cu avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii, prevazute, conform legii, in certificatul de urbanism; constructia respectiva va fi/este amplasata in zona de siguranta a capacitatilor energetice.

Etapele procesului de emitere a avizului de amplasament

 • depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament sau a fisei tehnice si a documentatiei aferente;
 • emiterea avizului de amplasament
 • incheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta a retelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicita avizul si actualizarea avizului de amplasament, tinandu-se cont de modificarile aduse instalatiilor;
 • executarea lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta a retelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicita avizul.

 

Depunerea cererii si a documentatiei pentru obtinerea avizului de amplasament

In vederea obtinerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de retea care detine reteaua electrica din zona:

 • prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene sau locale;
 • direct;
 • prin intermediul unui imputernicit legal;

Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

 • date de identificare a solicitantului;
 • date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;
 • denumirea obiectivului;
 • informatii energetice privind obiectivul.

 

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicita avizul. Aceasta va cuprinde, dupa caz:

 • studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua electrica a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicita avizul de amplasament;
 • certificatul de urbanism, in copie;
 • plan de incadrare in teritoriu, la scara, in doua exemplare, vizat de catre emitentul certificatului, anexa la certificatul de urbanism;
 • plan de situatie, respectiv plan privind constructiile subterane, la scara, in doua exemplare, cu amplasarea obiectivelor investitiei, vizat de catre emitentul certificatului, anexa la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei constructii sau instalatii, in plan orizontal si vertical fata de puncte de reper fixe existente in teren, pentru a putea fi stabilita pozitia fata de retelele electrice din zona;
 • dovada achitarii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.

 

Emiterea avizului de amplasament (Aviz ENEL) se face in maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii pentru avizul de amplasament sau a fisei tehnice si a documentatiei complete.
Avizul de amplasament.