Avizul tehnic de racordare

Ce este avizul tehnic de racordare?

▪ Avizul tehnic de racordare reprezinta documentul prin care operatorul de retea aproba racordarea la retea a unui solicitant si constituie oferta sa la cererea de racordare a solicitantului.
▪ Aviz tehnic de racordare este avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica a locului de consum din amplasamentul respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului, precizate in cerere.

Cui se adreseaza cererea de racordare la retea?

▪ pentru racordarea unui loc de consum cu putere mai mare de 50MVA, cererea de racordare la reteaua electrica se adreseaza operatorului de transport;
▪ pentru racordarea unui loc de consum cu putere mai mica de 50MVA, inclusiv, cererea de racordare la reteaua electrica se adreseaza, in functie de amplasamentul locului de consum, operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice in zona respectiva, sau altor detinatori ai retelei electrice de interes public.

Care este continutul cererii de racordare si al documentatiei anexate?

▪ Cererea de racordare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

 • datele de identificare a locului de consum, cât si datele de identificare a utilizatorului, si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
  tipul si caracteristicile tehnice ale instalatiilor (receptoarelor electrice) de la locul de consum pentru care se solicita racordarea;
 • data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de consum, puterea prevazuta a fi consumata si, daca este cazul, evolutia acesteia in timp;
 • ndicatii privind grupul de masurare a energiei electrice (contorul electric) sau informatii pentru stabilirea acestuia (tipul de tarif ales de viitorul consumator);
 • declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind autenticitatea datelor si conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;
 • lista documentelor care compun documentatia anexata cererii.

▪ Documentatia anexata cererii de racordare pentru un loc de consum nou va cuprinde, dupa caz, in functie de categoria de utilizatori din care face parte solicitantul:

 • avizul de amplasament, in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de consum respectiv;
 • studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
 • datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum;
 • certificatul de urbanism in termenul de valabilitate, in copie si planul de situatie la scara, in copie, cu amplasarea in zona a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, pentru constructiile noi sau pentru cele existente care se modifica;
 • pentru constructiile existente care nu se modifica, este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
 • copia certificatului de inregistrare la registrul comertului, sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, in cazul persoanelor juridice;
 • copie dupa actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei sau cladirii in care se constituie locul de consum pentru care se solicita racordarea; in cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;
 • autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in cazul in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea obiectivului.

Conditii de emitere a avizului tehnic de racordare;

▪ Conditiile emiterii avizelor tehnice de racordare se reglementeaza de catre autoritatea competenta.
▪ Avizul tehnic de racordare se elibereaza contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta.
▪ Termenul de emitere de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare si de transmitere catre solicitant este de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.
▪ in cazul in care nu este posibila emiterea avizului tehnic de racordare, operatorul de retea are obligatia de a comunica acest lucru solicitantului, in termen de 7 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare, facând cunoscute motivele nesatisfacerii cererii.

Continutul avizului tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare trebuie sa respecte un continut cadru, conform reglementarilor autoritatii competente, respectiv sa prezinte conditiile tehnico-economice de racordare la retea, intre care, dupa caz, urmatoarele:

 • puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia;
 • descrierea solutiei de racordare, care include si lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, a punctului de delimitare, cât si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau intarirea retelei in amonte de punctul de racordare, impuse de satisfacerea noii solicitari;
 • obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare;
 • diverse cerinte tehnice specifice situatiei date;
 • tariful de racordare care trebuie achitat de solicitant;
 • nivelul de continuitate a alimentarii in punctul de delimitare;
 • obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea;
 • cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare a energiei electrice consumate (inclusiv tensiunea punctului de masurare);
 • durata de valabilitate a avizului.

Când isi pierde valabilitatea avizul de racordare?

Avizul tehnic de racordare isi pierde valabilitatea daca:

 • expira perioada pentru care a fost emis;
 • se modifica datele locului de consum sau datele utilizatorului (energetice, de identificare sau
  de patrimoniu, care au stat la baza emiterii avizului);
 • nu s-a achitat tariful de racordare si nu a fost incheiat contractul de racordare, sau contractul de furnizare, sau formele de angajare a executarii lucrarilor din instalatia din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la retea, in termen de 3 luni de la emiterea avizului, in cazul utilizatorilor retelelor de distributie de medie si joasa tensiune;
 • in situatia de mai sus, operatorul de retea poate prelungi valabilitatea avizului cu maxim 3 luni, daca nu s-au schimbat conditiile care au stat la baza emiterii sale si daca solutia si tariful de racordare sunt in continuare valabile.

Ce inseamna actualizarea avizului tehnic de racordare?

Actualizarea unui aviz tehnic de racordare — actiunea prin care operatorul de retea inlocuieste avizul tehnic de racordare emis pentru un loc de consum, corelându-i continutul cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de consum, atunci când ele se modifica fata de cele anterioare, care au fost avute in vedere la emiterea avizului.

Când este necesara actualizarea avizului tehnic de racordare?

Actualizarea avizului tehnic de racordare, cu sau fara inlocuirea sau modificarea instalatiei de racordare, dupa caz, este obligatorie in urmatoarele situatii:

 • dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de consum existent, care necesita depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
  • in acest caz se incadreaza dezvoltarea activitatii unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, de dotarea suplimentara, sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la reteaua proprie;
 • modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale unui loc de consum existent fata de situatia pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare, fara depasirea puterii aprobate prin acesta;
  • modificare de elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum, inseamna:
   • racordarea de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a unui alt utilizator;
   • reducerea puterii absorbite de un consumator in urma separarii unui alt consumator racordat initial la instalatia sa;
  • modificare de elemente de natura administrativa, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum si fara modificarea unor elemente de natura tehnica, poate fi oricare dintre urmatoarele situatii:
   • schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de consum din motive administrative;
   • schimbarea titularului locului de consum prin cumparare, mostenire, inchiriere (cu acordul proprietarului locului de consum).
 • modificarea instalatiei de racordare realizata pentru un loc de consum existent, fara cresterea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului.
  •  acesta se poate produce atunci când se solicita:
   • modificarea punctului de delimitare a instalatiilor sau a punctului de masurare;
   • cresterea gradului de continuitate a alimentarii asigurat de instalatia de racordare;
   • conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun modificarea sau inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi.

Cui si când se adreseaza cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare?
▪ Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adreseaza operatorului de retea la care este racordat solicitantul, direct, prin imputernicit local, prin proiectant de specialitate sau prin furnizorul de energie electrica si se poate depune direct sau transmite prin posta, la centrele teritoriale de relatii cu clientii ale operatorului de retea sau ale furnizorului.
▪ Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare pentru un loc de consum se intocmeste indiferent de perioada solicitata si de marimea puterii absorbite.
▪ Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitarii actualizarii avizului tehnic de racordare inainte de a incepe modificarea instalatiei de utilizare existente.
▪ in cazul modificarii unor elemente de natura administrativa, solicitarea actualizarii avizului tehnic de racordare se face in maximum 6 luni de la data producerii modificarii. in acest interval de timp, avizul existent isi mentine valabilitatea.

Sursa: Electrica Furnizare/informatii utile